Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

PoMOC w przemocy

ObrazekPrzemoc w rodzinie

to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Takie rozumienie przemocy zgodnie z art. 207 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) nosi znamiona przestępstwa podlegającego karze pozbawienia wolności.

Definicja przemocy domowej zawiera cztery elementy, które pozwalają na odróżnienie jej od innych form zachowania (np. agresji sprzyjającej lub będącej skutkiem konfliktów): Obrazek

 • Intencjonalność działania/zaniechania sprawcy (należy wykluczyć tutaj przypadkowość zdarzeń)
 • Asymetria sił
 • Naruszenie praw lub dóbr osobistych
 • Występowanie cierpienia i szkód fizycznych lub psychicznych.

Kluczowe znaczenie w zdiagnozowaniu zjawiska przemocy w rodzinie ma nierównowaga sił występująca pomiędzy osobą doświadczającą przemocy a osobą ją stosującą, przy czym pod pojęciem tej siły należy rozumieć zarówno siłę fizyczną, jak i moc sprawczą (możliwości intelektualne i psychiczne, umiejętności społecznego wpływu, zasoby majątkowe, itp.).

W myśl art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.), każdy kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Natomiast zgodnie z § 2 tego artykułu, instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli  (osób upoważnionych do wszczęcia procedury) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny bądź przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. W wyniku wszczęcia podejmowane są działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, które w szczególności dotyczą:

 • zatrzymania przemocy w rodzinie;
 • podjęcia bardziej stanowczych działań wobec sprawców przemocy;
 • uporządkowane zbieranie informacji nt. sytuacji w danej rodzinie;
 • ujednolicenie dokumentacji, która może stać się materiałem dowodowym;
 • dokonanie wstępnej diagnozy i stworzenie planu pomocy;
 • uruchomienie lokalnego systemu pomocy dla rodziny i usprawnienie działań osób pomagających.
TO TYLKO MITY I STEREOTYPY !!!

W naszym społeczeństwie i kulturze można spotkać się z wieloma mylnymi sądami i opiniami na temat zjawiska przemocy:

 • przemoc występuje tylko w rodzinach z marginesu społecznego
 • przyczyną przemocy jest alkohol
 • ofiary prowokują, zasługują na przemoc
 • gdyby ofiara cierpiała to by odeszła od sprawcy
 • nie należy wtrącać się w sprawy rodzinne
 • osoby stosujące przemoc są chore psychicznie

Rzeczywistość pokazuje, że zjawisko przemocy domowej dotyka każdej warstwy społeczeństwa. Sprawcami są przeważnie osoby zdrowe, nie zawsze nadużywające alkoholu, które nie potrafią osiągnąć swoich celów niż poprzez użycie siły, często obwiniające za ten stan swoich bliskich. Osoby doświadczające przemocy mają poczucie winy, cierpią ale podporządkowują się osobie stosującej przemoc, czują się bezradne, przez co same nie są w stanie wybrnąć z tej sytuacji, dlatego tak ważne wówczas jest zainteresowanie społeczeństwa i wsparcie społeczne.

DLACZEGO POJAWIA SIĘ PRZEMOC?

Źródeł przemocy jest wiele, często są one podtrzymywane przez społeczeństwo, jak również generowane przez warunki zewnętrzne, tj.:

 • normy społeczne i kulturowe;
 • społeczną akceptację bicia i stosowania kar cielesnych wobec dzieci;
 • normę obyczajową zezwalającą, a niekiedy zachęcającą do stosowania przemocy;
 • przekonania, że jest się "panem i władcą", któremu należy się posłuch;
 • stres społeczny - bezrobocie, niskie zarobki, złe warunki mieszkaniowe prowadzące do frustracji, lęku i agresji.

Przyczyny mogą tkwić także w osobie sprawcy jako wrodzone cechy osobowości lub zdobyte w trakcie życia doświadczenia, jak również w interakcjach interpersonalnych wewnątrz rodziny objawiających się brakiem poczucia bezpieczeństwa i negatywnymi relacjami.

GDZIE ZNALEŹĆ POMOC?

Obrazek