Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

 

                              

 

 

W dniu 23 października 2020 r. rząd ogłosił Program „Wspieraj Seniora”, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym. Program łączy działania na szczeblu rządowym i samorządowym i jest koordynowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 r. życia) , zwanych dalej „Seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program ma na celu realizację usług wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny czy przyznanych przez MGOPS w Lubsku  usług opiekuńczych zabezpieczyć się w artykuły podstawowej potrzeby.

 

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów (art. spożywcze, środki higieny osobistej) lub załatwienie spraw urzędowych niewymagających podpisu Seniora.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

 

Aby skorzystać z pomocy można dzwonić na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11

 

bądź bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku pod nr telefonu:  68 455 83 80, 68 455 83 82, 68 455 83 83.

 

Szczegółowe zasady realizacji zadania (usługi) zawarte są na stronie internetowej MGOPS w Lubsku – komunikat kierownika w sprawie realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020 z dnia 28 października 2020 r.