Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Projekt "Twój dom przyjaznym miejscem opieki"

Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach (Beneficjent) ogłasza nabór uczestników do projektu „TWÓJ DOM PRZYJAZNYM MIEJSCEM OPIEKI”, który będzie realizowany na przełomie 2022/2023 roku. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby starsze i/lub niepełnosprawne, które zgłosiły chęć uczestnictwa projekcie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych (usług opiekuńczych i asystenckich) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym osób starszych i w podeszłym wieku, długotrwale lub ciężko chorych oraz osób samotnych.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie jest spełnienie następujących kryteriów:

  • status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, która ze względu na stan zdrowia/niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  • miejsce zamieszkania  - województwo lubuskie - Gmina Żary, Gmina Lubsko, Gmina Żary – obszar wiejski w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

Dodatkowo:

  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Kwalifikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 37 osób, tj. 24 kobiet i 13 mężczyzn.

Wszelkie informacje dotyczące projektu oraz Regulamin, a także wzory dokumentów, znajdują się w Biurze Projektu, tj. Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego, Al. Jana Pawła II 3, 68-200 Żary, (tel. 721 946 070). Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji.