Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Program Operacyjny "Pomoc żywnościowa 2014-2020" Podprogram 2021 Plus

Informujemy, iż od 24 stycznia 2023r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku mogą zgłaszać się osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy w postaci produktów żywnościowych w ramach  Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” Podprogram 2021 Plus. Podstawą do kwalifikacji jest wypełnienie oświadczenia o dochodach oraz skierowania do Programu.

Do celów weryfikacji należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny za m-c poprzedzający złożenie oświadczenia tj. grudzień 2022 r. 

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Od dnia 01.01.2022 r.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

1707,20zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 

1320,00zł w przypadku osoby w rodzinie,