Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!!

Obrazek

Spełniajmy marzenia dzieci Dajmy im rodzinę   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach poszukuje kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szczegółowe informacje znajdziesz pod nr telefonu 68 363 06 80 lub bezpośrednio w PCPR Żary ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.

 

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego!!!

ObrazekOGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH

DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

      Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.

Uwaga: Pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku. 

Zakres podstawowych zadań: sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego decyduje sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.   Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej,
  • nie poszlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty: Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.  

UWAGA! Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych przyjmowane są w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty kierowanej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku, Aleja Niepodległości 2, 68-300 Lubsko. Kierownik MGOPS w Lubsku przewiduje możliwość rozmowy wstępnej przed przyjęciem kandydata na opiekuna prawnego.

 

Ustawa "Za życiem"

ObrazekMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi jej założeń i realizacji, znajdującymi się w dziale asystenta rodziny w zakładce "Ustawa za życiem".  

 

ZWIĘKSZENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO SKORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ- BANKI ŻYWNOŚCI

ObrazekInformujemy, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległa wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Obowiązujące kryterium dochodowe wynosi 200 % kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie. Celem wprowadzonych zmian jest objęcie pomocą w ramach PO PŻ jak największej liczby osób, w szczególności tych, które nie kwalifikują się do świadczeń z pomocy społecznej, a których sytuacja bytowa jest bardzo trudna. W związku z powyższym osoby potrzebujące wsparcia w formie produktów żywnościowych proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.