Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Gdzie znaleźć pomoc

http://www.tarcza.lubuskie.pl/

  1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/

  1. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/

  1. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/
  2. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2019 r.

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/

  1. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych – baza danych 2019 r.

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/

  1. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/

  1. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

  1. Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

  1. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0