http://www.tarcza.lubuskie.pl/
 

Wykaz ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej
 

Dane teleadresowe:
- zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- bazy poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

- osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz realizatorów programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

Rejestr Wojewody Lubuskiego:
- jednostek specjalistycznego poradnictwa;
miejsc tymczasowego schronienia
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 

Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:
http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0