Na podstawie Zarządzenia Nr 27/z/2022 Burmistrza Lubska z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w związku z Uchwałą NR LII/268/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku, Aleja Niepodległości 2. Osoby do kontaktu:

Przewodnicząca ZI
Agnieszka Wilgosz
tel. 68 457 61 86
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pn           7:30 – 17:00
wt-czw    7:30 – 15:30
pt            7:30 – 14:00
Z-ca Przewodniczącej ZI
Regina Ziane
tel. 68 457 61 87
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pn, śr, pt    8:00 – 11:00

 
po Przewodniczącej i Z-cy ZI
Magdalena Salach
tel. 68 457 61 89
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pn          7:30 – 11:00 i 15:00 - 17:00
wt-czw   7:30 – 11:00 i 15:00 - 15:30
pt           7:30 – 10:00

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej oraz powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie interwencji u osób doznających przemocy domowej i ją stosujących;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznajacych przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie działań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) wspópraca z innymi zespołami interdycyplinarnymi, w zakresie przekazywania informacji o toczących się procedurach "Niebieskie Karty";;

9) kierowanie osób stosujących przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez osobę stosującą przemoc domową, która nie zastosowała się do zobowiązań wynikających ze skierowania do programu jw.

 

Grupy diagnostyczno-pomocowe powoływane przez zespół interdyscyplinarny dokonują diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem występowania przemocy domowej oraz realizują zadania w celu zatrzymania tego zjawiska. W skład grup diagnostyczno-pomocowych wchodzą pracownik socjalny i dzielnicowy oraz kurator sądowy, jeśli osoba stosująca przemoc jest objęta dozorem bądź nadzorem, a także żołnierz Żandarmerii Wojskowej (jesli stosującym przemoc jest żołnierz pełniący czynną służbę). W składzie grupy - na jej uprzedni wniosek - mogą znaleźć się przedstawiciele także innych podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, tj. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, asystent rodziny.

 

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy, w szczególności:

1) dokonanie oceny sytuacji stron procedury "Niebieskie Karty", jej realizacja w przypadku potwierdzenia występowania przemocy domowej;

2) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury pod jej nieobecność;

3) wystepowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem: o skierowanie osoby stosującej przemoc do programu korekcyjno-edukacyjnego lub psychologiczno-terapeutycznego, o złożenie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez osobę stosującą przemoc domową;

4) dokumentowanie działań podejmowanych w ramach procedury "Niebieskie Karty", w tym jej zakańczanie;

5) monitorowanie sytuacji  osób doznających przemocy domowej lub zagrozonych jej wystąpieniem oraz informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury.

 

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

 

W związku z wykonywaniem powyższych zadań członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych przetwarzają następujące dane osobowe:

  • osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie: imię i nazwisko oraz numer PESEL, imiona rodziców, wiek, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada, informacje o stanie zdrowia, informacje o nałogach, informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o sytuacji rodzinnej, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, informacje o sytuacji mieszkaniowej;
  • innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie: imię i nazwisko, stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie, wiek, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, w przypadku dzieci – dane szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko;
  • osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących przemoc w rodzinie: imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada, stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, informacje o stanie zdrowia, informacje o nałogach, informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania;
  • osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada.

 

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia i prowadzenia procedury "Niebieskie Karty":

 

http://www.niebieskalinia.info/index.php/zadania-sluzb/424-wzory-dokumentow-do-pobrania

files/GR_dziaania_czonkw.docx