Informator dla osób opuszczających zakłady karne

ObrazekPobyt w zakładzie karnym pociąga za sobą okres wykluczenia ze społeczeństwa osób odbywających wyrok pozbawienia wolności. Po tym czasie mogą wystąpić trudności w ponownym zaadoptowaniu się do warunków społecznych.

Przed osobą opuszczającą zakład karny stoi szereg wyzwań, którym musi sprostać. Należą do nich: zapewnienie miejsca zamieszkania, pożywienia, środków pieniężnych na utrzymanie pochodzących z legalnego źródła, nawiązanie nowych lub odświeżenie istniejących relacji społecznych, dostosowanie się do panujących w społeczeństwie reguł oraz obowiązujących praw i obyczajów.

Wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom oraz związanymi z ich zaspokojeniem obawami osób opuszczających zakłady karne, funkcjonujące na terenie gminy Lubsko instytucje wyszły z propozycjami mogącymi pomóc w procesie readaptacji.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku, Aleja Niepodległości 2, 68-300 Lubsko, tel. 68 457 61 98;  fax 68 457 61 98 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.mgops.lubsko.pl

Godziny otwarcia: pn. 7.30 – 17.00 wt. – czw.  7.30 – 15.30 pt.  7.30 – 14.00

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są po spełnieniu warunków określonych w ustawie o pomocy społecznej, tj. kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 oraz co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 pkt 2-15.

W ramach pomocy finansowej można ubiegać się o: zasiłek okresowy; jednorazowy zasiłek celowy; zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności; zasiłek stały (dla osób z ustalonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym lub osób, które osiągnęły wiek emerytalny a nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS/KRUS) wraz ze składką zdrowotną, o ile ubiegający się o świadczenie nie posiada takiego ubezpieczenia z innego tytułu.

Pomoc niefinansowa przyznawana jest w formie: zasiłku celowego na zakup posiłku, zasiłku celowego na zakup opału (raz w sezonie grzewczym), schronienia (os. bezdomne mogą ubiegać się o skierowanie do ogrzewalni działającej na terenie gminy), pracy socjalnej.

Wymagane jest uprzednie złożenie pisemnego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją u pracownika socjalnego obsługującego teren aktualnego miejsca pobytu osoby ubiegającej się o pomoc oraz wywiad środowiskowy. Decyzja administracyjna wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Ponadto MGOPS prowadzi magazyn odzieży używanej (od pon do pt od 9:00 do 11:00), w którym można zaopatrzyć się w odzież i obuwie stosowne do panujących warunków atmosferycznych.

Istnieje także możliwość skorzystania z pomocy w postaci gotowych produktów żywnościowych pochodzących z Banków Żywności, po uprzednim wypełnieniu deklaracji uczestnictwa w programie (program funkcjonuje okresowo).

Na terenie MGOPS w Lubsku prowadzone są także dyżury porad prawnych bezpłatnych dla konkretnych grup, np. osób korzystających z pomocy społecznej. Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach urzędowania MGOPS.

Obrazek

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach - Oddział w Lubsku ul. Pokoju 1c tel: 68-457-23-66; Fax: 68-457-23-75 pup.zary sisco.info

Jeżeli chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna, to możesz:

 1. zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie posiadasz żadnego zameldowania – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywasz;
 2. skorzystać z rejestracji elektronicznej - poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie gov.pl, przesłanie go do właściwego pup oraz umówienie się na wizytę w urzędzie (do 7 dni roboczych) w celu dostarczenia wymaganych dokumentów i osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych.

Jeżeli jesteś obywatelem polskim możesz zarejestrować się także jako osoba poszukująca pracy.

Do rejestracji wymagane są dokumenty, tj. dowód osobisty lub in. dokument tożsamości, świadectwa ukończenia szkoły, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zaświadczenia o odbytych szkoleniach; świadectwa pracy i in. dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień; dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pośrednictwo pracy - możesz uzyskać informacje o ofertach pracy, organizowanych giełdach i targach pracy, a także możliwościach skorzystania z in. pomocy oferowanej przez urząd, gdy twoje potrzeby są większe niż oferuje to pośrednictwo pracy. Z usługi pośrednictwa pracy można korzystać bez rejestracji w pup.

Poradnictwo zawodowe – forma indywidualnej (kontakt w urzędzie, telefoniczny/internetowy) lub grupowej (warsztaty) pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych dotyczących kwestii: wyboru lub zmiany zawodu, zaplanowania kariery zawodowej, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, określenia swoich kompetencji i zainteresowań, zaplanowania rozwoju zawodowego.

Doradca klienta – obejmuje stałą opieką bezrobotnych lub poszukujących pracy, pracodawców lub in. podmioty, ustalając profil pomocy, przygotowując i nadzorując realizację indywidualnego planu działania, świadcząc podstawowe usługi rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwiając dostęp do innych form pomocy określonych w ustawie, tj. m.in. prace interwencyjne, staże, roboty publiczne, bony dla osób do 30 r.ż., prace społeczno-użyteczne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Aleja Niepodległości 2, 68-300 Lubsko tel. 601 923 103 www.bip.lubsko.pl

Obejmuje swoją pomocą osoby, które:

 • mają orzeczony sądownie obowiązek kontynuowania leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,
 • podjęły samodzielną decyzję o zerwaniu z nałogiem,
 • chcą pomóc innym członkom swojej rodziny, którzy borykają się z problemem z nadużywaniem alkoholu i śr. psychoaktywnych.

W siedzibie GKRPA funkcjonuje także Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, w ramach którego możliwe jest skorzystanie z darmowej pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz uczestnictwa w mitingach AA grupy samopomocowej.

 Dzień pok./piętro  Godz.  Osoba dyżurująca
PONIEDZIAŁEK 1/-1 1700-1930 ZESPÓŁ MOTYWACYJNY– GKRPA
  2/-1 1600-1900 MARIA FIRLIK - Psycholog
WTOREK 2/-1 1600-1930 LESZEK PIEŃCZAK - specjalista psychoterapii uzależnień (3 wtorek m-ca)
1/-1 1600-1900 BARTŁOMIEJ SÓWKA – przewodniczący GKRPA
     
ŚRODA 2/-1 1400-1800 HALINA FLUDER – koordynator ds. uzależnień
2/-1 1600-1930 LESZEK PIEŃCZAK – specjalista psychoterapii uzależnień (1 środa m-ca)
CZWARTEK 2/-1 1300-1600 CZESŁAWA KOJTYCH – kurator sądowy

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Aleja Niepodległości 2 tel. 68 457 61 49 http://bip.lubsko.pl/procedury/50/wydzial/4/

Godziny urzędowania: pon. 7:30 -17:00 wt., śr., czw. 7:30 - 15:30 pt.    7:30 - 14:00

Zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy in. osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji wynikającej z orzeczonej niepełnosprawności lub wieku.

Dodatek mieszkaniowy – przyznawany w zw. z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (tytuł prawny do lokalu, tj. umowa najmu, akt notarialny itp.) i ponoszonymi z tego tyt. wydatkami przez gospodarstwo domowe. Osoby którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – dla os., na których ciąży obowiązek alimentacyjny, także małżonków, niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia na rzecz sprawowania stałej opieki nad os. niesamodzielną.

Świadczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych –  dla os. zamieszkującej na terenie gminy, która nie posiada statusu os. bezrobotnej zarejestrowanej w PUP, prawa do świadczeń z ZUS/KRUS lub nie jest ubezpieczona zdrowotnie z in. tytułu oraz spełnia przesłanki zawarte w ustawie o pomocy społ.

Istnieje także szereg świadczeń prorodzinnych, możliwych do uzyskania w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych, tj.:

Obrazek

 • program „Rodzina 500 plus”
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 • stypendium szkolne o charakterze socjalnym
 • prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
 • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
 • świadczenie rodzicielskie
 • zasiłek szkolny o charakterze socjalnym
 • prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Karta Dużej Rodzin

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Aleja Niepodległości 2, pokój nr A.02  tel. 68 457 61 66

Godziny urzędowania: pon. 7:30 -17:00 wt., śr., czw. 7:30 - 15:30 pt.   7:30 - 14:00

Osoba nie posiadająca lokalu mieszkalnego może wnioskować o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku zostanie umieszczona na liście oczekujących na przydział lokalu.

 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego ul. Pokoju 1c 68-300 Lubsko tel./fax 68 459 77 33-34 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia czynna: pon. – pt. od 7.30 do 18.00 Sekretariat czynny: pon. – pt. od 8.00 do 12.00

 Pomoc w readaptacji do warunków rodzinnych, szczególnie w rodzinach, w których są dzieci można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubsku. Oferta placówki obejmuje:

 • wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży,
 • diagnozowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • diagnozowanie trudności emocjonalnych i problemów wychowawczych,
 • terapię psychologiczną i pedagogiczną,
 • opiekę logopedyczną i rehabilitacyjną,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • prowadzenie działań psychoedukacyjnych rodziców i nauczycieli w zakresie problematyki edukacyjnej, wychowawczej i profilaktyki uzależnień.

Obrazek