Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Projekt socjalny: „To w rodzinie wszystko się zaczyna”

Pomoc rodzinie ma na celu przywrócenie jej odpowiedniego funkcjonowania poprzez umożliwienie jej odzyskania lub nabycia umiejętności prawidłowego pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i społecznych, aby dziecko pozostało w naturalnej rodzinie i tam zostało przygotowane do prawidłowego funkcjonowania w swoim życiu i społeczeństwie.

Świadomość ww. problemów spowodowała, że pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku wprowadzili do swej pracy projektowanie socjalne, które stanowi innowacyjną metodę pracy z rodziną. Na co dzień spotykamy się z szeregiem problemów, które pojawiają się w rodzinach. Dostrzegamy liczne zależności, a także konsekwencje jakie niesie ze sobą istniejący stan rzeczy. 

Grupą docelową projektu socjalnego "To w rodzinie wszystko się zaczyna" są rodziny objęte wsparciem asystenta z terenu miasta i Gminy Lubsko. Uczestniczkami będzie 14 podopiecznych w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, wychowujących co najmniej jedno dziecko, objętych wsparciem asystenta rodziny w tut. Ośrodku, w których istnieją przesłanki do osłabienia więzi rodzinnych. Rodziny te, ze względu na występującą w nich złożoność problemów niewłaściwie wypełniają funkcję opiekuńczo - wychowawczą.

Głownym celem projektu jest kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców, zwiększenie kompetencji rodzicielskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celami szczegółowymi:

 • poprawa  komunikacji i funkcjonowania społecznego uczestników projektu, w tym poprawa relacji z dziećmi,
 • wzrost własnych umiejętności interpersonalnych i zawodowych,
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, dbania o siebie,
 • umiejętne gospodarowanie budżetem domowym,
 • kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Działania polegające na reintegracji społecznej prowadzone będą w okresie od 2.11.2022 r. do 31.12.2022 r., w 2 godzinnych spotkaniach  - w listopadzie 2022 r. w każdą środę miesiąca oraz w grudniu 2022 r. w 3 pierwsze poniedziałki i ostatnią środę miesiąca, tj. łącznie planowanych jest 9 spotkań.

Projekt "Od wykluczenia do zatrudnienia"

JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry oraz żagańskiego, osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej.   Projekt skierowany jest do:
 • mieszkańców powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry oraz żagańskiego,
 • osób powyżej 18 roku życia,
 • osób lub rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli:
 • długotrwale bezrobotnych;
 • niepełnosprawnych;
 • bezdomnych;
 • rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • niesamodzielnych ze względu na wiek;
 • opuszczających zakłady karne;
 • korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • korzystających z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa).
W ramach projektu uczestnicy otrzymują następujące formy wsparcia:
 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (kompleksowe i zindywidualizowane formy wsparcia, mające na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa lub wykluczenia społecznego); Ścieżka może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) lub - ze względu na złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny - wykraczać poza ramy projektu i być kontynuowana w innym projekcie lub pozaprojektowo;
 • doradztwo oraz poradnictwo zawodowe/specjalistyczne - w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 • warsztaty rozwijające kompetencje i umiejętności społeczne;
 • darmowe szkolenia zawodowe (dodatkowo stypendium szkoleniowe 6,78 zł/godz. "na rękę") - obejmuje pokrycie kosztów:
 • jednego/kilku szkoleń ( w zależności od IŚR), w miarę możliwości (środki na opłacenie kursu i stypendium dla uczestnika) i potrzeb uczestników,
 • egzaminów, w tym egzaminów zewnętrznych i zaświadczeń,
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,
 • przejazdu na szkolenia,
 • stypendium szkoleniowego.
 • staże zawodowe (stypendium 1017,40/m-c  "na rękę") - obejmuje pokrycie kosztów:
 • stypendium stażowego,
 • średni miesięczny koszt przejazdu uczestnika do i z miejsca odbywania stażu (jeżeli miejsce stażu jest poza miejscem zamieszkania uczestnika - średnio 100 zł/m-c),
 • koszty związane z odbywaniem stażu, tj. koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia bhp,
 • koszty niezbędnych badań lekarskich.
 • pośrednictwo pracy (ma charakter ciągły, towarzyszy każdej formie aktywizacji i monitoruje aktywność uczestników w szukaniu pracy) - identyfikacja pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uczestników, sesje indywidualne z uczestnikiem, diagnoza potrzeb w zakresie zatrudnienia;
 • wsparcie zdrowotne (np. zajęcia rehabilitacyjne) - sfinansowanie dla minimum 50% uczestników z orzeczeniem o niepełnosprawności kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika.
Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością otrzymają pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. Przy wyrażeniu chęci aplikowania do projektu ww. osoby proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, w celu zapewnienia odpowiedniego przygotowania i stosownego komfortu procesu rekrutacji. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie powiatów objętych projektem, aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników. Rozpoczyna się 20.04.2018 r. i trwa do 31.03.2019 r. W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy:
 1. Pobrać dokumenty rekrutacyjne, otrzymane na adres e-mail lub odebrać je w Biurze Projektu.
 2. Wypełnić i podpisać.
 3. Dostarczyć do Biura Projektu (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę).
 4. Oczekiwać na kontakt (w ciągu 48 h od otrzymania dokumentów).
 5. Ustalić termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.
 6. Wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej.
Dane kontaktowe: Biuro Projektu ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra tel. 792 335 900, 575 033 900 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.jmm.net.pl/owdz.lubuskie www.facebook.com/owdz.lubuskie

Piknik w ramach KIS

Obrazek

18.07.2017 r. o godzinie 10:00 na zalewem Karaś w Lubsku organizowany jest piknik integracyjny w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. Serdecznie zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zabawach z dziećmi oraz wspólnego poczęstunku.

 

Świętowanie Dnia Babci i Dnia Dziadka

ObrazekW związku ze zbliżającymi się Dniem Babci i Dziadka zaproszono naszych seniorów i członków ich rodzin do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku. Uroczyste spotkanie odbyło się w dniu 17 stycznia 2017 r. w świetlicy MGOPS w Lubsku. Po uroczystym powitaniu i słowach wstępu Kierownika MGOPS w Lubsku - Pani Lidii Rogacewicz, przedstawiono sztukę "Opowieść Wigilijna" wystawianą przez mieszkańców naszej gminy, po zakończeniu której nastąpiły podziękowania i wręczenie upominków dla uczestników spektaklu przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Lubsku, tj. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych - Pana Mateusza Szaję oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubsku - Pana Bartłomieja Sówkę. Następnie wszystkich zgromadzonych zaproszono na słodki poczęstunek przy dźwiękach kolęd.  

 

Podwójna premiera zakończona sukcesem

ObrazekI po premierze... a właściwie po premierach, bo były one dwie wink 20 grudnia 2016 r. w świetlicy MGOPS w Lubsku została przedstawiona sztuka "Opowieść Wigilijna" w wykonaniu grupy mieszkańców naszej gminy. Bazę do jej powstania stanowił scenariusz napisany przez Panią Marię Schejbal "Opowieść Wigilijna wg Karola Dickensa", za udostępnienie którego autorce serdecznie dziękujemy. Gorące podziękowania składamy także na ręce Pani Elżbiety za przygotowanie tła scenografii, opiekunów występujących dzieci oraz wszystkich zaangażowanych w przygotowanie przedstawienia. Sztuka spotkała się z aplauzem i uznaniem ze strony oglądających, a co niektórym widzom w trakcie występu zakręciła się łezka w oku. Kolejne i już ostatnie przedstawienie planowane jest w okolicy 21 i 22 stycznia 2017 r. jako zaakcentowanie wspólnego spotkania występujących dzieci ze swoimi babciami i dziadkami z okazji ich święta. W związku z tym już teraz w imieniu własnym oraz uczestników przedstawienia serdecznie zapraszamy. Obrazek