KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz/lub danych osobowych członków Pani/Pana rodziny jest Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku, Aleja Niepodległości 2, w osobie Kierownika e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 68 457 61 98, fax 68 457 61 99

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) pełni wyznaczony pracownik MGOPS w Lubsku, kontakt telefoniczny: 68 457 61 98/86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących:

 • przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz/lub dane osobowe członków Pani/Pana rodziny przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku,
 • korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe członków Pani/Pana rodziny przetwarzane są na podstawie ustaw:

 • o pomocy społecznej,
 • o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 • o ochronie zdrowia psychicznego,
 • kodeksu karnego,
 • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • o pracownikach samorządowych,
 • o finansach publicznych,
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • oraz innych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe członków Pani/Pana rodziny przetwarzane są w celu:

 • wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
 • ochrony żywotnych interesów Pani/Pana oraz/lub członków Pani/Pana rodziny, albo innej osoby fizycznej, w przypadku, gdy nie jest możliwe fizyczne lub prawne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem,
 • podjęcia działań związanych z realizacją określonych celów w ramach uprzednio wyrażonej przez Pani/Pana oraz/lub członków Pani/Pana rodziny zgody,
 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (do celów archiwalnych, badań naukowych, historycznych, statystycznych) lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzanej administratorowi.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe członków Pani/Pana rodziny mogą być przekazywane (udostępniane) wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług: IT, medycznych, BHP i ubezpieczeniowych (w przypadku osób zatrudnianych) oraz niszczenia danych archiwalnych po terminie ich ustawowego przechowywania.

Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe członków Pani/Pana rodziny mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia danych osobowych, czy też na wyraźnie Pani/Pana zlecenie (ustalone w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy społecznej) tzn. następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • operatorowi pocztowemu Poczta Polska,
 • podmiotom realizującym dożywianie dla dzieci i osób dorosłych,
 • podmiotom, na rzecz których następuje płatność w Pani/Pana imieniu,
 • ośrodkom wsparcia, m. in. środowiskowemu domowi samopomocy, ogrzewalni i schroniskom dla osób bezdomnych, domom samotnej matki,
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubsku przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Ośrodek.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe będące w posiadaniu Ośrodka nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz/lub danych osobowych członków Pani/Pana rodziny jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który powyższe dane osobowe będą przechowywane w Ośrodku jest obliczany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w jednostce (instrukcja kancelaryjna).

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH

Dane osobowe, które posiada Ośrodek w swojej bazie danych, mogą pochodzić:

 • ze źródeł publicznego dostępu,
 • od innych członków rodzin, którzy uprzednio podali je w kontakcie z pracownikiem Ośrodka,
 • z informacji prawnie udostępnionej przez inną instytucję, biorącej udział w toczonym postępowaniu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • ograniczenia przetwarzania - w przypadku, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje ich prawidłowość,
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, kwestionuje ich prawidłowość,
 3. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych lub/i danych osobowych członków swojej rodziny z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku, gdy niemożliwe jest wykazanie przez administratora, że przetwarzanie odbywa się na podstawie:
 1. prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania tych danych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 2. istnienia podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzanie, jeżeli uprzednio została ona wyrażona -  nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu otrzymania przez administratora stosownego powiadomienia o cofnięciu zgody.
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - w przypadku, gdy:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, lub ograniczenia przetwarzania,

nie ma zastosowania ze względu na specyfikę funkcjonowania Ośrodka, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w związku z:

 • wywiązywaniem się z prawnego obowiązku wynikającego z przepisów prawnych,
 • wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • przechowywaniem danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych,
 • ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Ze względu na brak stosowania takich procedur Ośrodek nie wykonuje praw związanych z:

 • przenoszeniem danych osobowych,
 • podejmowaniem decyzji opierającej się wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowaniem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa bądź wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną. Wynika z tego obowiązek ich podania.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia pomocy społecznej.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - ich podanie jest dobrowolne.

 

Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator zobowiązany jest Panią/Pana o tym poinformować. W/w obowiązek nie dotyczy przypadków o których mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia RODO w oparciu o przepisy art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L 119/1 oraz Dz.U.UE.L 127/2) –  RODO

 

Udostępnienie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku przetwarzanych danych osobowych osobom fizycznym lub instytucjom publicznym może nastąpić jedynie na pisemnie umotywowany wniosek, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej. Wniosek może jedynie dotyczyć konkretnej osoby w konkretnej sytuacji. Wniosek każdorazowo zatwierdza Administrator lub osoba przez niego upoważniona.

WNIOSEK o udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych MGOPS.doc 

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY DIAGNOSTYCZNO-POMOCOWE

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku, Aleja Niepodległości 2, w osobie Kierownika e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 68 457 61 98, fax 68 457 61 99.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) pełni wyznaczony pracownik MGOPS w Lubsku, kontakt telefoniczny: 68 457 61 98/86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących:

 • przetwarzania danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku, 
 • korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz aktów wykonawczych i innych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych posiłkują się także w swoich działaniach m. in. ustawami o:

 • ochronie zdrowia psychicznego,
 • kodeksu karnego,
 • kodeksu wykroczeń,
 • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzanej administratorowi.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom lub instytucjom, np. Policji, sądom i prokuraturze itd., po wskazaniu przez nie podstawy faktycznej oraz prawnej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych w Miejsko-Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku jest obliczany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w jednostce (instrukcja kancelaryjna) i wynosi 25 lat.

Okres ten może ulec zmianie w przypadku składania zeznań oraz uznania dokumentacji za dowód w postępowaniu do czasu jego prawomocnego zakończenia.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe będące w posiadaniu Ośrodka nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Dostęp do dokumentacji wytworzonej przy realizacji zadań mają:

 1. osoby doznające przemocy domowej;
 2. osoby stosujące przemoc domową, z wyłączeniem dostępu do dokumentacji zawierającej dane osób doznających przemocy domowej oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy domowej, w szczególności z wyłączeniem dostępu do:
 • formularzy „Niebieska Karta” zawierających dane osób doznających przemocy domowej;
 • protokołów z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych, chyba że dotyczą wyłącznie działań podejmowanych wobec osób podejrzewanych o ostosowanie przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • notatek i dokumentów wytworzonych przy realizacji zadań, chyba że dokumenty te dotyczą wyłącznie działań podejmowanych wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową oraz osób stosujących przemoc domową;
 • innych dokumentów zgromadzonych przy realizacji zadań, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej lub osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy domowej.

Zadania realizowane w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej, nie wymagają zgody osoby doznającej przemocy domowej, jak i osoby jej stosującej.

Nie podlega Pani/Pan decyzjom opartym wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
00-193 Warszawa

 

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Prawa realizowane na wniosek osoby, której dane dotyczą

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku może poinformować:

 1. czy przetwarza jej dane;
 2. o zakresie, w jakim dane te są przetwarzane odpowiadającym obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu tych danych;
 3. udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących.

Dostęp do powyższych informacji może być realizowany:

 1. ustnie – po potwierdzeniu tożsamości osoby żądającej dostępu do swoich danych osobowych,
 2. pisemnie – w formie tradycyjnej (papierowej) - poprzez wydanie kopii danych podlegających przetwarzaniu z zastrzeżeniem, że nie może to wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. 
 • prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)

Administrator poprawia dane na żądanie osoby, w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne. Wnioskodawca musi w rozsądny sposób udowodnić, że informacje zgromadzone na jego temat wymagają sprostowania lub uzupełnienia.

Administrator ocenia, czy żądanie o uzupełnienie większej ilości danych jest zasadne i zgodne z celem ich przetwarzania – w przypadku stwierdzenia wystąpienia niezgodności i uznania otrzymanych danych za zbędne może nastąpić odmowa spełnienia żądania wnioskodawcy.

Administrator może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Administratora procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnienia podstaw uznania oświadczenia za niewiarygodne.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą zakwestionuje ich prawidłowość – do czasu sprawdzenia ich poprawności,
 2. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. dane osobowe są zbędne dla administratora, ale są potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.

Ograniczenie przetwarzanie danych osobowych sprowadza się jedynie do czynności ich przechowywania. Inne operacje na danych dokonywane przez Administratora możliwe są tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Administrator danych osobowych może odstąpić od żądania wnioskodawcy dotyczącego ograniczenia przetwarzania danych w związku z koniecznością ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, bądź z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Administrator danych osobowych informuje o dokonaniu sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych każdego odbiorcę, któremu udostępnił dane, o ile działanie takie będzie możliwe lub nie będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie osoby, której dane dotyczą przekazuje jej informację o tych odbiorcach.

2. Prawa nierealizowane

 • prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Żądanie usunięcia danych osoby, nie zostanie spełnione, gdyż Administrator danych osobowych - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku:

 1. przetwarza dane spełniając obowiązek prawny lub wykonuje zadania realizowanego w interesie publicznym lub  w ramach sprawowania władzy publicznej mu powierzonej;
 2. realizuje prawo do wolności wypowiedzi i informacji (np. udziela dostępu do informacji publicznej);
 3. przetwarza dane istotne z perspektywy profilaktyki zdrowotnej dla ochrony zdrowia publicznego (np. medycyna pracy, zapewnienie opieki zdrowotnej);
 4. przetwarza dane do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
 5. przetwarza dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. ustalenie okoliczności wypadku i  dochodzenie odszkodowania).
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Prawo to nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej.

Prawo nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które realizuje Administrator, a które jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej mu powierzonej.

 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Sprzeciw osoby, której dane dotyczą wobec przetwarzania jej danych osobowych zostanie odrzucony przez Administratora gdy:

 1. przetwarzając dane osobowe wypełnia zadania i obowiązki wynikające z przepisów prawa, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności zgłaszającego sprzeciw;
 2. dane osobowe stanowią podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

3. Składanie wniosków w sprawie realizacji praw

W sprawie realizacji prawa dostępu, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoba, której dane dotyczą składa pisemny wniosek do Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku, który może dostarczyć:

- pocztą tradycyjnąna adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku, Aleja Niepodległości 2, 68-300 Lubsko;

- osobiście: do sekretariatu MGOPS w Lubsku (parter, pokój nr B.0.1).

Wniosek w formie elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym i skierowany:

- mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- poprzez elektroniczną skrytkęePUAP.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek, Administrator podejmie próbę weryfikacji wnioskodawcy żądając dodatkowych informacji ułatwiających jego identyfikację.

4. Terminy realizacji wniosków

Administrator bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania lub doprecyzowania żądania, przekazuje odpowiedź wnioskodawcy w sprawie realizacji jego prawa. W przypadku wystąpienia komplikacji w realizacji żądania, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynie i konieczności wydłużenia terminu załatwienia sprawy o kolejne dwa miesiące. Administrator odmawiając realizacji żądania informuję wnioskodawcę:

 • powodach niepodjęcia działań,
 • możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

5. Opłaty

Administrator danych osobowych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z poniesionych administracyjnych kosztów udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą:

 1. żąda dostarczenia kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 2. żądania są ewidentnie nieuzasadnione,
 3. żądania są nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Administrator danych musi wykazać, że żądanie osoby, której dane dotyczą, ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, oceniając żądanie lub żądania podmiotu danych przez pryzmat okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.

Opłatę uiszcza się:

 • w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
 • przelewem na rachunek bankowy: PKO BP 96 1020 5402 0000 0502 0267 9652.