Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2021 – 2023

 

„A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce, żeby go normalnie traktować” – Anna Dymna

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działalności

Sposób realizacji

Realizujący

zadania

 

Termin

 

1.


Powołanie Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Wydanie zarządzenia Nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.


Kierownik MGOPS


20.01.2021

 

2.

 

Publikacja danych Koordynatora ds. dostępności

 

Zamieszczenie informacji o wyznaczonym koordynatorze ds. dostępności na stronie internetowej MGOPS oraz stronie BIP


Pracownik OPS


21.01.2021

 

3.


Dokonanie samooceny budynków MGOPS pod kątem spełnienia wymagań dotyczących dostępności


Analiza stanu obiektów, pod kątem spełniania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikających  z przepisów - art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).


Koordynator

we współpracy z Kierownikiem MGOPS


Styczeń 2021

 

4.


Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 


Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14

ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami


Koordynator

 


05.02.2021

 

5.


Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na rzecz

poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2023


Zatwierdzenie przez Kierownika MGOPS planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2023


Koordynator

 


05.02.2021

 

6.


Podanie Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości


Przekazanie planu działania do publicznej wiadomości na stronie internetowej MGOPS w Lubsku oraz BIP

Koordynator

 

do 05.03.2021

7.

Przygotowanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Przygotowanie raportu na podstawie działań koordynatora osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

do 20.03.2021

8.

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami Wojewodzie Lubuskiemu

 

Koordynator

do 31.03.2021

9.

Podanie raportu o stanie dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości na stronie internetowej MGOPS oraz BiP

Koordynator

 

do 31.03.2021

10.

Wspieranie działań mających na celu zwiększenie dostępności do MOPS dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie w zakresie:

- dostępności architektonicznej

- cyfrowej

- informacyjno-komunikacyjnej

Okresowy przegląd stanu dostosowania obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

 

Koordynator

Realizacja w całym okresie działania koordynatora.

11.

Przyjmowanie uwag, opinii
 i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas  kontaktów z urzędem

1. Umieszczenie na BIP i stronie internetowej MGOPS ogłoszenia

informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii

i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami,

a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów

z jakimi zmagają się oni podczas

kontaktów z podmiotem

 

2. Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania

w/w dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

 

Koordynator

 

do 31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco, przez cały okres

12.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej

Koordynator oraz pracownicy MGOPS

Na bieżąco, przez cały okres

13.

Zapewnienie dostępności alternatywnej osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Zapewnienie w sposób alternatywny osobom ze szczególnymi potrzebami realizacji ich potrzeb w niezbędnym dla nich zakresie.

 

Koordynator oraz pracownicy MGOPS

Na bieżąco, przez cały okres

 

Niniejszy Plan jest dokumentem otwartym i może podlegać modyfikacji.

Opracował: Koordynator ds. dostępności, Joanna Ocimek, 05.02.2021

 

 

Zatwierdzam: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku

                       mgr Lidia Rogacewicz

 

Koordynator ds. dostępności

Zarządzenie Nr 2/2021

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku

z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j.: Dz. U.2020, poz. 1062) zarządzam, co następuje:

§ 1

Na koordynatora do spraw dostępności z Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku wyznaczam Panią Joannę Ocimek.

§ 2

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku, zgodnie z wymaganiami określonymi  w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3

Plan działania, o którym mowa w § 2 pkt. 2 niniejszego zarządzenia, obejmuje w szczególności analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku.

§ 4

Koordynator do spraw dostępności jest odpowiedzialny za publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku danych kontaktowych koordynatora do spraw dostępności oraz treści planu działania, o którym mowa w § 3 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Koordynator do spraw dostępności przygotowuje raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku:

 1. pierwszy raport o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przekazany będzie do Wojewody Lubuskiego do dnia 31 marca 2021 roku,
 2. kolejne raporty przekazywane będą co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego toku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
mgr Lidia Rogacewicz

Deklaracja dostępności

Dostępność strony www Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej Strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Ocimek.

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 68 457 61 98/88

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
 • Adres: Aleja Niepodległości 2
  68-300 Lubsko
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 68 457 61 88

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku Aleja Niepodległości 2, 68-300 Lubsko (dawny budynek Szkoły Nr 2) - opis dostępności architektonicznej obiektu:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku
  Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro). Budynek posiada cztery wejścia, dwa na poziome chodnika i dwa znajdujące się powyżej poziomu chodnika. Wejście główne usytuowane od głównej ulicy, wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych tj. bariery architektoniczne w postaci schodów, które uniemożliwiają dostęp do wewnętrznych pomieszczeń osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe są o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku ulokowana jest Kasa MGOPS, do której dostęp jest możliwy bez barier architektonicznych bocznymi wejściami.  Sekretariat MGOPS oraz biura pracowników socjalnych są na I piętrze – dostęp do nich z barierami architektonicznymi tj. 3 schody od wejścia bocznego jak i głównego. Księgowość MGOPS na 2 piętrze - bariery architektoniczne w postaci schodów. Brak windy. Pracownicy z biur schodzą do petentów tak by umożliwić załatwienie sprawy.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim - dostęp tylko do kasy MGOPS . W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów.
  Szerokość korytarzy parteru umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  W odległości ok. 5 m od budynku MGOPS znajduje się parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.                                                                                                                                     
  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
  W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.