Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2021 – 2023

 

„A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce, żeby go normalnie traktować” – Anna Dymna

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działalności

Sposób realizacji

Realizujący

zadania

 

Termin

 

1.


Powołanie Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Wydanie zarządzenia Nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.


Kierownik MGOPS


20.01.2021

 

2.

 

Publikacja danych Koordynatora ds. dostępności

 

Zamieszczenie informacji o wyznaczonym koordynatorze ds. dostępności na stronie internetowej MGOPS oraz stronie BIP


Pracownik OPS


21.01.2021

 

3.


Dokonanie samooceny budynków MGOPS pod kątem spełnienia wymagań dotyczących dostępności


Analiza stanu obiektów, pod kątem spełniania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikających  z przepisów - art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).


Koordynator

we współpracy z Kierownikiem MGOPS


Styczeń 2021

 

4.


Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 


Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14

ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami


Koordynator

 


05.02.2021

 

5.


Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na rzecz

poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2023


Zatwierdzenie przez Kierownika MGOPS planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2023


Koordynator

 


05.02.2021

 

6.


Podanie Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości


Przekazanie planu działania do publicznej wiadomości na stronie internetowej MGOPS w Lubsku oraz BIP

Koordynator

 

do 05.03.2021

7.

Przygotowanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Przygotowanie raportu na podstawie działań koordynatora osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

do 20.03.2021

8.

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami Wojewodzie Lubuskiemu

 

Koordynator

do 31.03.2021

9.

Podanie raportu o stanie dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości na stronie internetowej MGOPS oraz BiP

Koordynator

 

do 31.03.2021

10.

Wspieranie działań mających na celu zwiększenie dostępności do MOPS dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie w zakresie:

- dostępności architektonicznej

- cyfrowej

- informacyjno-komunikacyjnej

Okresowy przegląd stanu dostosowania obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

 

Koordynator

Realizacja w całym okresie działania koordynatora.

11.

Przyjmowanie uwag, opinii
 i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas  kontaktów z urzędem

1. Umieszczenie na BIP i stronie internetowej MGOPS ogłoszenia

informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii

i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami,

a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów

z jakimi zmagają się oni podczas

kontaktów z podmiotem

 

2. Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania

w/w dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

 

Koordynator

 

do 31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco, przez cały okres

12.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej

Koordynator oraz pracownicy MGOPS

Na bieżąco, przez cały okres

13.

Zapewnienie dostępności alternatywnej osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Zapewnienie w sposób alternatywny osobom ze szczególnymi potrzebami realizacji ich potrzeb w niezbędnym dla nich zakresie.

 

Koordynator oraz pracownicy MGOPS

Na bieżąco, przez cały okres

 

Niniejszy Plan jest dokumentem otwartym i może podlegać modyfikacji.

Opracował: Koordynator ds. dostępności, Joanna Ocimek, 05.02.2021

 

 

Zatwierdzam: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku

                       mgr Lidia Rogacewicz

 

Koordynator ds. dostępności

Zarządzenie Nr 2/2021

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku

z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j.: Dz. U.2020, poz. 1062) zarządzam, co następuje:

§ 1

Na koordynatora do spraw dostępności z Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku wyznaczam Panią Joannę Ocimek.

§ 2

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku, zgodnie z wymaganiami określonymi  w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3

Plan działania, o którym mowa w § 2 pkt. 2 niniejszego zarządzenia, obejmuje w szczególności analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku.

§ 4

Koordynator do spraw dostępności jest odpowiedzialny za publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku danych kontaktowych koordynatora do spraw dostępności oraz treści planu działania, o którym mowa w § 3 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Koordynator do spraw dostępności przygotowuje raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku:

 1. pierwszy raport o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przekazany będzie do Wojewody Lubuskiego do dnia 31 marca 2021 roku,
 2. kolejne raporty przekazywane będą co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego toku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
mgr Lidia Rogacewicz

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku

 

Dostępność strony www

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej Strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty kawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)
Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i - (minus)
Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)
Przejdź do menu głównego lewy Alt i m
Przejdź do menu prawego lewy Alt i p
Przejdź do treści lewy Alt i t
Przejdź do wyszukiwarki lewy Alt i s

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Ocimek
 • E-mail: jocimek@mgops.lubsko.pl
 • Telefon: 68 455 83 80/86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
 • Adres: ul. 3 Maja 1
  68-300 Lubsko
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 68 455 83 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

I. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. 3 Maja 1 jest budynkiem trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro), w którym pomieszczenia biurowe usytuowane są na dwóch pierwszych kondygnacjach. W budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci schodów i wąskich korytarzy, które uniemożliwiają dostęp do wewnętrznych pomieszczeń osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada trzy wejścia: 

1. frontowe (od strony parkingu), do którego prowadzą dwustonne wysokie schody z poręczami, wejście jednoskrzydłowe usytuowane jest na wysokości schodów;

2. boczne - ewakuacyjne (przy parkingu od strony figury z pergolami), do którego prowadzą schody od strony chodnika do budynku oraz z korytarza do parteru, wejście dwuskrzydłowe - nie jest użytkowane i na co dzień zamknięte;

3. boczne (od strony parku z drewnianymi figurami - wejście do GKPRA w Lubsku), do którego prowadzi podest w górę i następnie wąskie schody z poręczą w dół, do pomieszczeń umieszczonych pod budynkiem, tj. m. in. siedziby GKRPA w Lubsku, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, magazynu odzieży używanej. Wejście jest jednoskrzydłowe usytuowane na poziomie podestu, od strony chodnika.

Pracownicy MGOPS wychodzą na zewnątrz budynku, aby załatwić interesanta poruszającego się na wózku inwalidzkim lub nie będącego w stanie pokonać barier architektonicznych. 

Na zewnątrz przy frontowych drzwiach wejściowych do budynku zamontowany jest dzwonek, po skorzystaniu z którego do drzwi wejściowych lub okna usytuowanego na tym samym poziomie podchodzi pracownik wskazując możliwość załatwienia danej sprawy. 

 

II. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na parterze budynku usytuowane są dwa biura pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz księgowość i kasa. Na I piętrze, do którego prowadzą wysokie schody z poręczami, usytuowane są kolejne dwa biura pracowników socjalnych, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sekretariat i kierownictwo. Na każdej z kondygnacji znajdują się krzesła oraz biurko dla interesanta, który może w tym miejscu wypełnić dokumenty lub napisać podanie. W budynku nie ma windy, ani platformy dla wózków inwalidzkich na wyższe piętro. Pracownicy MGOPS z biur z wyższych kondygnacji schodzą i załatwiają sprawę na parterze z osobami, mającymi problem z pokonaniem schodów prowadzących na I piętro. Szerokość holu umożliwia swobodne poruszanie się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, np. chodzika.

 

III. Opis dostosowań np. informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na zewnątrz i wewnątrz budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Na zewnątrz i wewnątrz budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych.

 

IV. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się parking dla pracowników MGOPS z jednym wydzielonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

 

V. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

VI. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W MGOPS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, jak i online.