Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Poniżej przedstawiamy publikację "Osobisty plan awaryjny" opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. 

 

files/2020/02/Osobisty_plan_awaryjny.pdf

 

files/2020/02/Osobisty_plan_awaryjny_-_poradnik.pdf

Zdalne porady specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, posiedzenia grup roboczych w sprawie poszczególnych przypadków przemocy w rodzinie nie funkcjonują w sposób tradycyjny. W związku z powyższym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzy bazę poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Informacje znajdują się w zamieszczonym linku: files/2020/01/Baza_poradnictwa_specjalistycznego.docx

 

Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

Obrazek Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.
 
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:
• obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
• upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
• promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
• informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne).

ObrazekJesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

 
 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Na podstawie Zarządzenia Nr 19/z/2018 Burmistrza Lubska z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Zarządzenia Nr 96/z/2019 Burmistrza Lubska z dnia 16 października 2019 r. i Zarządzenia Nr 25/z/2020 Burmistrza Lubska z dnia 4 marca 2020 r., w związku z Uchwałą NR LII/268/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku, ul. 3 Maja 1. Osoby do kontaktu:

Przewodnicząca ZI
Agnieszka Szudrawska
tel. 68 455 83 88
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pn           7:30 – 17:00
wt-czw    7:30 – 15:30
pt            7:30 – 14:00
Z-ca Przewodniczącej ZI
Regina Bankiewicz
tel. 68 455 83 89
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pn, śr, pt    8:00 – 11:00

 
po Przewodniczącej i Z-cy ZI
Joanna Ocimek
tel. 68 455 83 86
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pn          7:30 – 11:00 i 15:00 - 17:00
wt-czw   7:30 – 11:00 i 15:00 - 15:30
pt           7:30 – 10:00

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W składzie grup roboczych mogą znaleźć się przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, a także kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedurę "Niebieskie Karty" może wszcząć przedstawiciel powyższych instytucji.

 

W związku z wykonywaniem powyższych zadań członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przetwarzają następujące dane osobowe:

 • osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie: imię i nazwisko, imiona rodziców, wiek, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada, informacje o stanie zdrowia, informacje o nałogach, informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o sytuacji rodzinnej, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, informacje o sytuacji mieszkaniowej;
 • innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie: imię i nazwisko, stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie, wiek, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, w przypadku dzieci – dane szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko;
 • osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących przemoc w rodzinie: imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada, stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, informacje o stanie zdrowia, informacje o nałogach, informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania;
 • osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada.

 

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia i prowadzenia procedury "Niebieskie Karty":

 

http://www.niebieskalinia.info/index.php/zadania-sluzb/424-wzory-dokumentow-do-pobrania

files/GR_wniosek_o_powoanie_GR.docx

files/GR_dziaania_czonkw.docx

PoMOC w przemocy

ObrazekPrzemoc w rodzinie

to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Takie rozumienie przemocy zgodnie z art. 207 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) nosi znamiona przestępstwa podlegającego karze pozbawienia wolności.

Definicja przemocy domowej zawiera cztery elementy, które pozwalają na odróżnienie jej od innych form zachowania (np. agresji sprzyjającej lub będącej skutkiem konfliktów): Obrazek

 • Intencjonalność działania/zaniechania sprawcy (należy wykluczyć tutaj przypadkowość zdarzeń)
 • Asymetria sił
 • Naruszenie praw lub dóbr osobistych
 • Występowanie cierpienia i szkód fizycznych lub psychicznych.

Kluczowe znaczenie w zdiagnozowaniu zjawiska przemocy w rodzinie ma nierównowaga sił występująca pomiędzy osobą doświadczającą przemocy a osobą ją stosującą, przy czym pod pojęciem tej siły należy rozumieć zarówno siłę fizyczną, jak i moc sprawczą (możliwości intelektualne i psychiczne, umiejętności społecznego wpływu, zasoby majątkowe, itp.).

W myśl art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.), każdy kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Natomiast zgodnie z § 2 tego artykułu, instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli  (osób upoważnionych do wszczęcia procedury) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny bądź przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. W wyniku wszczęcia podejmowane są działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, które w szczególności dotyczą:

 • zatrzymania przemocy w rodzinie;
 • podjęcia bardziej stanowczych działań wobec sprawców przemocy;
 • uporządkowane zbieranie informacji nt. sytuacji w danej rodzinie;
 • ujednolicenie dokumentacji, która może stać się materiałem dowodowym;
 • dokonanie wstępnej diagnozy i stworzenie planu pomocy;
 • uruchomienie lokalnego systemu pomocy dla rodziny i usprawnienie działań osób pomagających.
TO TYLKO MITY I STEREOTYPY !!!

W naszym społeczeństwie i kulturze można spotkać się z wieloma mylnymi sądami i opiniami na temat zjawiska przemocy:

 • przemoc występuje tylko w rodzinach z marginesu społecznego
 • przyczyną przemocy jest alkohol
 • ofiary prowokują, zasługują na przemoc
 • gdyby ofiara cierpiała to by odeszła od sprawcy
 • nie należy wtrącać się w sprawy rodzinne
 • osoby stosujące przemoc są chore psychicznie

Rzeczywistość pokazuje, że zjawisko przemocy domowej dotyka każdej warstwy społeczeństwa. Sprawcami są przeważnie osoby zdrowe, nie zawsze nadużywające alkoholu, które nie potrafią osiągnąć swoich celów niż poprzez użycie siły, często obwiniające za ten stan swoich bliskich. Osoby doświadczające przemocy mają poczucie winy, cierpią ale podporządkowują się osobie stosującej przemoc, czują się bezradne, przez co same nie są w stanie wybrnąć z tej sytuacji, dlatego tak ważne wówczas jest zainteresowanie społeczeństwa i wsparcie społeczne.

DLACZEGO POJAWIA SIĘ PRZEMOC?

Źródeł przemocy jest wiele, często są one podtrzymywane przez społeczeństwo, jak również generowane przez warunki zewnętrzne, tj.:

 • normy społeczne i kulturowe;
 • społeczną akceptację bicia i stosowania kar cielesnych wobec dzieci;
 • normę obyczajową zezwalającą, a niekiedy zachęcającą do stosowania przemocy;
 • przekonania, że jest się "panem i władcą", któremu należy się posłuch;
 • stres społeczny - bezrobocie, niskie zarobki, złe warunki mieszkaniowe prowadzące do frustracji, lęku i agresji.

Przyczyny mogą tkwić także w osobie sprawcy jako wrodzone cechy osobowości lub zdobyte w trakcie życia doświadczenia, jak również w interakcjach interpersonalnych wewnątrz rodziny objawiających się brakiem poczucia bezpieczeństwa i negatywnymi relacjami.

GDZIE ZNALEŹĆ POMOC?

Obrazek