Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 I. Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do:
 • świadczeń opieki zdrowotnej;
 • instrumentów polityki na rzecz rodziny
Zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku w zakresie ww. ustawy jest wsparcie rodziny poprzez przyznanie asystenta rodziny. Z uprawnień może skorzystać:
 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
- ciężkie i nieodwracalne upośledzenie   albo   - nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
-  poronienia, -  urodzenia dziecka martwego, -  urodzenia dziecka niezdolnego do życia, - urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi  schorzeniami, Warunkiem przyznania asystenta rodziny jest złożenie do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wniosku (nie jest opracowany żaden wzór), wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa  i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Wniosek należy złożyć w MGOPS w Lubsku (ul. 3 Maja 1). Zadaniem asystenta rodziny jest wsparcie kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz  w sytuacji niepowodzeń położniczych (koordynacja działań). Koordynacja polega na:
 • opracowywaniu wspólnie z osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
 • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób (kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa powyżej), na ich żądanie do niektórych podmiotów, z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.
Złożenie wniosku będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez asystenta rodziny jego danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy oraz zgody na przekazanie asystentowi rodziny przez podmioty mogące udzielić wsparcia wnioskodawcy, z wyłączeniem świadczeniodawców, informacji o udzielonym wsparciu. Uprawnienia:
 • okres okołoporodowy
  • diagnostyka prenatalna (badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży),
  • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej; od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa; edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
  • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
  • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej; podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną; noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
  • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.
 • dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
  • porady, jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
  • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
  • pomoc psychologiczna dla rodziców,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • wyroby medyczne, takie jak: pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
  • zakup leków poza kolejnością,
  • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa); rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki, którą zapewniają: całodobowe placówki wsparcia (dzienne ośrodki wsparcia), placówki systemu oświaty (np. szkoły), w ramach umowy na opiekę nad dzieckiem (również indywidualną) - organizacje pozarządowe, poprzez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego,
  • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
  • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
  • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
  • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie "Za życiem".
Szczegółowe informacje w zakresie wsparcia asystenta rodziny można uzyskać w siedzibie Ośrodka (Lubsko, ul. 3 Maja 1), bądź telefonicznie pod nr: 68 455 83 89 poniedziałek, środa 8:00-11:00 oraz piątek 12:00-14:00.  
II. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (w wysokości 4.000,00 zł) realizuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku (Lubsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, pokój nr 1).
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Warunkiem uzyskania świadczenia jest przedłożenie w Wydziale:
 • wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia (wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka);
 • zaświadczenie lekarza (położnej) o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
 • zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Więcej informacji na ww. temat wypłaty świadczenia można uzyskać w ww. Wydziale, lub telefonicznie: 68 457 62 63-65 lub w placówkach lecznictwa, tj. przychodni, szpitalu.