Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Świadczenia

Podstawowymi formami świadczonej pomocy finansowej są:

- zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny celowy, - zasiłek celowy na zakup żywności.

Podstawowymi formami świadczonej pomocy niefinansowej są:

- praca socjalna, - zasiłek celowy na zakup opału (raz w okresie grzewczym), - posiłek, - schronienie, - sprawienie pogrzebu, - usługi opiekuńcze, - skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy, - skierowanie do domu pomocy społecznej.

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.
 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód  nie przekracza:
1) na osobę w rodzinie - 528 zł, 2) na osobę samotnie gospodarującą - 701 zł przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych  w art. 3 pkt 2-11 ustawy o pomocy społecznej.
 
1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, niepełnych lub dotkniętych problemem uzależnienia i/lub przemocy, potrzebą ochrony macierzyństwa i ofiar handlu ludźmi, integracją cudzoziemców, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, sytuacją kryzysową, klęską żywiołową lub ekologiczną.
 
2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa.
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.
 
UWAGA:
Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie. Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek celowy.
W przypadku przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku obowiązuje kryterium podwyższone o 150% w stosunku do kryterium odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
 
Jak starać się o zasiłek ?
1. Należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku. Dobrze jest dołączyć podanie wyjaśniające problem.
2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej miejscu zamieszkania (jest to tzw. wywiad środowiskowy) w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku. Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.
3. Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.
 
Jakie dokumenty są wymagane?
1. Osoba zatrudniona
  • zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wyodrębnieniu kwoty płaconych bieżących alimentów na rzecz innych osób - jeśli ma to miejsce) za ostatni miesiąc (miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
  • osoba prowadząca działalność na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wypełnia oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie z urzędu miejskiego o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych - w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne.
2.  Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
  •  decyzja urzędu pracy o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.
3. Osoba niepełnosprawna
  • decyzję o wysokości renty oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów: - orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, - orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, - orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Emeryt (rencista)
  • decyzję o wysokości emerytury (renty).
 
Dochody muszą być potwierdzone (zaświadczeniem z zakładu pracy, decyzją lub zaświadczeniem ZUS/KRUS) i/lub oświadczeniem o dochodach osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc wypełnianym pod odpowiedzialnością karną.