Podstawowymi formami świadczonej pomocy finansowej są:
 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny celowy,
 • zasiłek celowy na zakup żywności.
Podstawowymi formami świadczonej pomocy niefinansowej są:
 • praca socjalna,
 • zasiłek celowy na zakup ogrzewania, w tym opału (raz w okresie grzewczym),
 • posiłek,
 • schronienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • usługi opiekuńcze,
 • skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • skierowanie do domu pomocy społecznej.
O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.
 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza:
 1. na osobę w rodzinie - 600 zł,
 2. na osobę samotnie gospodarującą - 776 zł
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych  w art. 3 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
 
1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego szczególnie w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudnościami w rodzinach dotkniętych problemem uzależnienia i/lub przemocy, potrzebą ochrony macierzyństwa, wielodzietności i ofiar handlu ludźmi, integracją cudzoziemców, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, sytuacją kryzysową, klęską żywiołową lub ekologiczną.
 
2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa.
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.
 
UWAGA:
Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie. Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek celowy.
W przypadku przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku obowiązuje kryterium podwyższone o 150% w stosunku do kryterium odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
 
Jak starać się o zasiłek ?
1. Należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku. Dobrze jest dołączyć podanie wyjaśniające problem.
2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej miejscu zamieszkania (jest to tzw. wywiad środowiskowy) w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku. Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.
3. Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.
 
Jakie dokumenty są wymagane?
1. Osoba zatrudniona
 • zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wyodrębnieniu kwoty płaconych bieżących alimentów na rzecz innych osób - jeśli ma to miejsce) za ostatni miesiąc (miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
 • osoba prowadząca działalność na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wypełnia oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie z urzędu miejskiego o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych - w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne.
2.  Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
 •  decyzja urzędu pracy o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.
3. Osoba niepełnosprawna
 • decyzję o wysokości renty oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów: - orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, - orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, - orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Emeryt (rencista)
 • decyzję o wysokości emerytury (renty).
 
Dochody muszą być potwierdzone (zaświadczeniem z zakładu pracy, decyzją lub zaświadczeniem ZUS/KRUS) i/lub oświadczeniem o dochodach osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc wypełnianym pod odpowiedzialnością karną.