UCHWAŁA NR XVII/134/20 

RADY MIEJSKIEJ w LUBSKU

z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w Lubsku oraz Regulaminu Klubu „Senior +" w Lubsku i zasad kwalifikowania uczestników

 

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506,  ze zm.), oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) w związku z regulaminem otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior +" na lata 2015 - 2020, Rada Miejska w Lubsku uchwa­la, co następuje:

 

§ 1.1. Tworzy się Klub „Senior+” w Lubsku, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 20 seniorów z terenu miasta i gminy Lubsko.

2. Siedziba Klubu „Senior+” znajduje się w Lubsku przy ul. Wojska Polskiego 2a.

3. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w pkt 1 działać będzie w strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.

 

§ 2. 1. Określa się regulamin Klubu „Senior+" w Lubsku prowadzonego przez Gminę Lubsko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się zasady kwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach Klubu „Senior+" w Lubsku stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska i Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/110/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lubsku  oraz Regulaminu Klubu „Senior+" w Lubsku  i  zasad kwalifikowania uczestników

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz­twa Lubuskiego z mocą obowiązywania od 1.02.2020.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Lubsku

Marek Gutowski

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/134/20 Rady Miejskiej w Lubsku  z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

 

Regulamin Klubu „Senior+" w Lubsku

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 1. Ilekroć jest mowa o klubie, należy przez to rozumieć Klub „Seniora+" w Lubsku.

§ 2. Klub został utworzony w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób nieaktywnych za­wodowo w wieku 60+) w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, itp. w zależności od potrzeb.

§ 3. Klub działa w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku, działającą jako placówka wsparcia dziennego.

§ 4. Zadaniem klubu jest organizacja uczestnikom klubu zajęć umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów.

§ 5. Działalność klubu polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

§ 6.  Siedzibą klubu są pomieszczenia przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku.

§ 7. Klub działa zgodnie z przepisami:

• ustawy z dnia 21 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),

• uchwały Nr XV/110/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+  w Lubsku

• niniejszego Regulaminu.

 

DZIAŁ II

ZASADY UCZESTNICTWA W KLUBIE

 

§ 7. Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Lubsku może zostać każdy mieszkaniec gminy i miasta Lubsko, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.

§ 8.  Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów:

1) deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Lubsku, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

2) oświadczenie o zapoznaniu się niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., określanego terminem RODO oraz z zasadami określanymi w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018r.  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781), stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;

4) zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych, jeżeli senior / seniorka chce w nich uczestniczyć, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

DZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W KLUBIE „SENIOR+"

 

§ 9. Każdy uczestnik zajęć w Klubie „Senior+" ma prawo do:

1) poszanowania jego godności i prywatności;

2) zapoznania się z zasadami funkcjonowania klubu wynikającymi z niniejszego regulaminu;

3) swobodnego dysponowania informacją o sobie i własnym wizerunku (prawo wglądu do wszelkiej doku­mentacji dotyczącej osoby oraz usunięcia fałszywych informacji);

4) nieskrępowanej wymiany informacji oraz korzystania z nich za pośrednictwem mediów;

5) wyrażania opinii, z wyłączeniem sytuacji naruszających dobre imię i prawa innych osób;

6) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w kwestiach dotyczących swojej osoby;

7) złożenia skargi związanej z uczestnictwem w zajęciach klubu;

8) zrezygnowania z udziału w zajęciach klubu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia;

9) udziału w działaniach i zajęciach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

10) otrzymania materiałów, narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć i działań.

 

§ 10. Każdy uczestnik zajęć w Klubie „Senior+" zobowiązany jest do:

1) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach i zajęciach;

2) odpowiedniego zachowania zgodnie z normami społecznymi;

3) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności;

4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów i kwestionariuszy monitoringowych;

5) poszanowania praw i wolności innych uczestników;

6) dbania o mienie klubu;

7) współdziałania z personelem klubu w zakresie uczestniczenia w organizowanych zajęciach;

8) powiadamiania o dłuższej nieobecności;

9) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych;

10) przestrzegania na terenie klubu zakazu picia alkoholu, przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

11) przestrzegania zakazu palenia tytoniu na terenie klubu;

12) ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie klubu bez zabezpieczenia.

 

§ 11. Uczestnik zajęć w Klubie „Senior+" ma obowiązek informowania o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych, oraz o zmianach statusu na rynku pracy.

§ 12. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytua­cjami losowymi.

 

DZIAŁ IV

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH "KLUBU SENIOR+"

 

§ 13. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach klubu, uczestnik zobowiązuje się poinformować o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres klubsenioraTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 14. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników zajęć w klubie w przy­padku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

 

DZIAŁ V

CELE KLUBU

 

§ 15. Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym.

§ 16. Integracja wewnątrz i międzypokoleniowa.

§ 17. Współpraca z Lubskim Domem Kultury, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo­łecznej, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Lubsko, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lubsku, szkołami i innymi instytucjami.

§ 18. Organizowanie czasu wolnego osobom starszym w sposób zapobiegający ich marginalizacji i wyklu­czeniu społecznemu.

§ 19. Propagowanie kultury i sztuki.

§ 20. Upowszechnianie zdrowego trybu życia - zwiększanie aktywności fizycznej.

§ 21. Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.

§ 22. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu społecznym.

 

DZIAŁ VI

ZADANIA KLUBU
 

§ 23. Organizowanie uczestnikom klubu zajęć, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, stwarzając bezpieczną i przyjazną przestrzeń poprzez:

1) organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami z różnych dziedzin: kultury, sztuki, z przedstawicie­lami służby zdrowia, z policją i strażą pożarną, i innymi;

2) organizowanie wycieczek i wyjazdów;

3) organizowanie różnych form wypoczynku i relaksu;

4) organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych;

5) organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje;

6) organizowanie zajęć ruchowych i rozwijających pamięć;

7) organizowanie spotkań kulturalnych, seansów filmowych, wystaw, odczytów itp.;

8) inne działania w zależności od potrzeb.

 

DZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRACY KLUBU
 

§ 24. 1. Zajęcia w klubie są ujęte w stałym miesięcznym planie zajęć dostępnym w siedzibie klubu.

2. Klub jest czynny w dni pracujące od poniedziałku do czwartku po 5 godzin, w godz. 9:00 – 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dokumentację dotyczącą organizacji pracy klubu stanowią:

1) regulamin klubu;

2) statut klubu;

3) dokumentacja z organizowanych zajęć, spotkań, odczytów, prelekcji, wykładów, wycieczek, w tym listy obecności uczestników.

 

DZIAŁ VIII

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU
 

§ 25.1. Działalność klubu nadzoruje kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku oraz kierownik klubu, do zadań których należy czuwanie nad właściwą realizacją zadań klubu.

2. ponoszenie odpłatności za uczestnictwo w klubie określa uchwała Rady Miejskiej w Lubsku o której mowa w § 7 regulaminu.

3. Pracę w klubie, przy aktywnym udziale uczestników klubu organizuje  kierownik klubu zatrudniony przez Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.

Zadania kierownika klubu określa zakres jego obowiązków, zatwierdzony przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.

 

DZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

§ 26. Gmina Lubsko zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenia dodatko­wych postanowień, w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 27.1.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy lub dokumenty wniesione przez uczestników klubu.

2. Prace wykonywane przez uczestników w ramach zajęć nie stanowią ich własności i pozostają w dyspozycji Klubu.

 

 

Wymagane załączniki:

  1. Deklaracja uczestnictwa files/Za__1.pdf
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem files/Za__2.pdf
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych files/Za__3.pdf
  4. Zgoda na utrwalanie wizerunku files/Za__4.pdf
  5. Zaświadczenie lekarskie files/Za__5.pdf
  6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych files/Za__6.pdf