Dane podmiotu:
1. Status prawny podmiotu - samodzielna jednostka organizacyjna gminy nie mająca osobowości prawnej.
2. Forma organizacyjna -  jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, jednostka podstawowa nie posiadająca jednostek wewnętrznych samodzielnie bilansujących.
3. Działalność i kompetencja podmiotu - organizacja pomocy społecznej na terenie Gminy Lubsko
4. Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:
    - kierownik  - zadania wynikające z obowiazków i praw kierownika zakładu pracy, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
    - zastępca kierownika - merytoryczny nadzór nad prawidłowością przygotowania decyzji administracyjnych, kontrola nad wydatkowaniem środków przeznaczonych na pomoc społeczną,
     - główny księgowy - całokształt prac związanych z budżetem jednostki.
5. Forma własności - właśność komunalna.
 
Funkcjonalność podmiotu:
Działalność w zakresie zadań publicznych.
Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej ustawowo zlecone lub powierzone miastu i gminie przez Wojewodę Lubuskiego oraz zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.
 Jednostka prowadzi działalność w ramach gospodarki budżetowej.
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.
Przyjmowanie spraw odbywa się w formie pisemnej (podanie petenta) i w takiej też formie sprawy zostają załatwiane (decyzje administracyjne).
 
Rejestry ewidencjonujące prowadzone przez Ośrodek:
 • dodatkowe świadczenia,
 • dożywianie,
 • informowanie jednostek zewnętrznych o osobach korzystających ze świadczeń lub dodatków,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej,
 • kierowanie do ośrodka wsparcia,
 • kontrole wewnętrzne własnej jednostki,
 • kontrole zewnętrzne własnej jednostki,
 • opiniowanie sytuacji osób przebywających na terenie gminy dla instytucji zewnętrznych,
 • programy w zakresie pomocy społecznej,
 • rodziny zastępcze,
 • sprawianie pogrzebu,
 • sprawozdania własnej jednostki,
 • sprawy w postępowaniu administracyjnym,
 • udział w programach i projektach zewnętrznych,
 • udzielanie schronienia,
 • umowy, porozumienia z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej,
 • upoważnienia, pełnomocnictwa,
 • użytkowanie obcych środków transportowych
 • windykacja należności,
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi,
 • zapewnienie usług opiekuńczych,
 • zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe,
 • zasiłki stałe i okresowe,
 • zaświadczenia dla świadczeniobiorców,
 • zdarzenia losowe,
Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc ta przysługuje:
 • osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
 • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy,
 • osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
1) ubóstwa, 2) sieroctwa, 3) bezdomności, 4) bezrobocia, 5) niepełnosprawności, 6) długotrwałej choroby, 7) przemocy w rodzinie, 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 13) alkoholizmu lub narkomanii, 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi:
 • zapewnia usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych w środowisku zamieszkania,
 • pokrywa wydatki na opłatę składki zdrowotnej dla osób uprawnionych do zasiłku stałego,
 • informuje o możliwościach skorzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego,
 • pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej,
 • udziela pomocy finansowej i rzeczowej,
 • rozdysponowuje produkty żywnościowe pochodzące z Banku Żywności,
 • prowadzi magazyn odzieży używanej.