Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Kontynuacja zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej

ObrazekOd września 2017 r. ruszamy z  kolejną  częścią VI edycji  Klubu Integracji Społecznej w Lubsku.  Zajęcia odbywać się będą od września do października 2017 r., w których uczestniczyć będzie grupa 15 kobiet (będą to osoby z poprzedniej edycji i kilka nowych osób).  Zajęcia w KIS, które odbyły się w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r.  ukończyło 17 kobiet, z czego 5 kobiet znalazło pracę i nie będzie brało udziału w drugiej części edycji, natomiast dołączą 3 nowe osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach KIS od września do października 2017 r. W zajęciach reintegracyjnych z grupą kobiet będą pracować specjaliści z zakresu psychologii, dietetyki, informatyki, a także prowadzone będą warsztaty kreatywności. Na zakończenie planowana jest wspólna zabawa z dziećmi uczestników KIS w Artystycznej Akademii Kreatywnego Myślenia.

 

Integracyjny Piknik Rodzinny

ObrazekW dniu 18 lipca 2017 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował Piknik Rodzinny nad zalewem Karaś. W pikniku wzięli udział uczestnicy Kluby Integracji Społecznej wraz z rodzinami. Odwiedzili nas również uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku. Przy wspólnym biesiadowaniu i akompaniamencie muzyki odbyły się gry i zabawy prowadzone przez animatorów z Artystycznej Akademii Kreatywnego Myślenia. Gorąco dziękujemy za pomoc w organizacji Dyrekcji i Kadrze OSiR w Lubsku, Lubskiego Domu Kultury w Lubsku oraz Artystycznej Akademii Kreatywnego Myślenia.  

 

KIS - kolejna edycja

ObrazekOd kwietnia 2017 r. rusza kolejna edycja Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.

Szczegółowe informacje oraz bieżąca relacja z działalności Klubu dostępne będą w zakładce Klub Integracji Społecznej.

 

Klub Integracji Społecznej

„Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom”

Ogólne informacje na temat idei  utworzenia  Klubu Integracji społecznej w Lubsku.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. O zatrudnieniu socjalnym (Dz.U nr 2016 poz. 1828) gmina lub na jej zlecenie ośrodek pomocy społecznej mogą:

  • organizować roboty publiczne,
  • prowadzić Kluby Integracji Społecznej organizujące działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewnienie pomocy rodzinom w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy, działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom aktywizację zawodową i pomocy w osobistym rozwoju oraz pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

W klubach integracji społecznej można organizować i prowadzić w szczególności:

  • programy zatrudnienia mające na celu pomoc w znalezieniu pracy,
  • poradnictwo prawne, psychologiczne, warsztaty integracyjne,

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy w klubach mogą uczestniczyć następujące grupy osób:Obrazek

  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uzależnieni od alkoholu, narkotyków,
  • chorzy psychicznie,
  • długotrwale bezrobotni, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
  • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym lub rodzinnym.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII /374/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku Klub Integracji społecznej został włączony do struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku. Uruchomienie Klubu Integracji Społecznej nastąpiło w 2011 r. i przeprowadzonych było 5 edycji. Obecnie od kwietnia 2017 r. rusza VI edycja.

W zajęciach, które będą trwały w dwóch cyklach, tj. : od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r. i od września 2017 r. do października 2017 r. uczestniczyć będzie 18 osób - korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Klub Integracji Społecznej to długotrwałe przedsięwzięcie mające na celu aktywizację społeczną i zawodową klientów Ośrodka – osób długotrwałe bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Osoby objęte działaniami Klubu Integracji Społecznej kierowane są do klubu przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku po wcześniejszym wyrażeniu dobrowolnej zgody. Warunkiem uczestnictwa Klubie Integracji Społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Okres uczestnictwa w KIS jest ustalony indywidualnie z każdym z uczestników.

Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu od 4 do 6 godzin w zależności od programu realizowanego przez poszczególnych specjalistów w formie grupowej i indywidualnej w godzinach od 9.00 do 15.00 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. 3 Maja 1.

Podczas tej edycji zaplanowano między innymi zajęcia z psychologiem, ratownikiem medycznym, dietetykiem, kosmetyczką, spotkanie z policjantem, doradcą zawodowym oraz zajęcia manualne.

Zaplanowano również spotkania integracyjne (wyjście do kina, na kręgielnię, na pizzę). Planowany jest też w czerwcu br. piknik rodzinny. Efektem VI edycji KIS jest między innymi zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych części uczestników. Każdy uczestnik Klubu Integracji Społecznej otrzymuje zaświadczenie po ukończeniu programu realizowanego w Klubie. Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej prowadzone będą zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez poszczególnych specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu warsztatów integracyjnych, reintegracji zawodowej i społecznej.

 

Zespól Klubu Integracji Społecznej

Iwona Mikołajczyk - specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Kołodziej - specjalista pracy socjalnej
Beata Paluch - pracownik socjalny