JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry oraz żagańskiego, osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej.   Projekt skierowany jest do:

 • mieszkańców powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry oraz żagańskiego,
 • osób powyżej 18 roku życia,
 • osób lub rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli:
 • długotrwale bezrobotnych;
 • niepełnosprawnych;
 • bezdomnych;
 • rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • niesamodzielnych ze względu na wiek;
 • opuszczających zakłady karne;
 • korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • korzystających z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa).

W ramach projektu uczestnicy otrzymują następujące formy wsparcia:

 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (kompleksowe i zindywidualizowane formy wsparcia, mające na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa lub wykluczenia społecznego); Ścieżka może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) lub - ze względu na złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny - wykraczać poza ramy projektu i być kontynuowana w innym projekcie lub pozaprojektowo;
 • doradztwo oraz poradnictwo zawodowe/specjalistyczne - w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 • warsztaty rozwijające kompetencje i umiejętności społeczne;
 • darmowe szkolenia zawodowe (dodatkowo stypendium szkoleniowe 6,78 zł/godz. "na rękę") - obejmuje pokrycie kosztów:
 • jednego/kilku szkoleń ( w zależności od IŚR), w miarę możliwości (środki na opłacenie kursu i stypendium dla uczestnika) i potrzeb uczestników,
 • egzaminów, w tym egzaminów zewnętrznych i zaświadczeń,
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,
 • przejazdu na szkolenia,
 • stypendium szkoleniowego.
 • staże zawodowe (stypendium 1017,40/m-c  "na rękę") - obejmuje pokrycie kosztów:
 • stypendium stażowego,
 • średni miesięczny koszt przejazdu uczestnika do i z miejsca odbywania stażu (jeżeli miejsce stażu jest poza miejscem zamieszkania uczestnika - średnio 100 zł/m-c),
 • koszty związane z odbywaniem stażu, tj. koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia bhp,
 • koszty niezbędnych badań lekarskich.
 • pośrednictwo pracy (ma charakter ciągły, towarzyszy każdej formie aktywizacji i monitoruje aktywność uczestników w szukaniu pracy) - identyfikacja pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uczestników, sesje indywidualne z uczestnikiem, diagnoza potrzeb w zakresie zatrudnienia;
 • wsparcie zdrowotne (np. zajęcia rehabilitacyjne) - sfinansowanie dla minimum 50% uczestników z orzeczeniem o niepełnosprawności kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością otrzymają pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. Przy wyrażeniu chęci aplikowania do projektu ww. osoby proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, w celu zapewnienia odpowiedniego przygotowania i stosownego komfortu procesu rekrutacji. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie powiatów objętych projektem, aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników. Rozpoczyna się 20.04.2018 r. i trwa do 31.03.2019 r. W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy:

 1. Pobrać dokumenty rekrutacyjne, otrzymane na adres e-mail lub odebrać je w Biurze Projektu.
 2. Wypełnić i podpisać.
 3. Dostarczyć do Biura Projektu (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę).
 4. Oczekiwać na kontakt (w ciągu 48 h od otrzymania dokumentów).
 5. Ustalić termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.
 6. Wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej.

Dane kontaktowe: Biuro Projektu ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra tel. 792 335 900, 575 033 900 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.jmm.net.pl/owdz.lubuskie www.facebook.com/owdz.lubuskie