Pomoc rodzinie ma na celu przywrócenie jej odpowiedniego funkcjonowania poprzez umożliwienie jej odzyskania lub nabycia umiejętności prawidłowego pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i społecznych, aby dziecko pozostało w naturalnej rodzinie i tam zostało przygotowane do prawidłowego funkcjonowania w swoim życiu i społeczeństwie.

Świadomość ww. problemów spowodowała, że pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku wprowadzili do swej pracy projektowanie socjalne, które stanowi innowacyjną metodę pracy z rodziną. Na co dzień spotykamy się z szeregiem problemów, które pojawiają się w rodzinach. Dostrzegamy liczne zależności, a także konsekwencje jakie niesie ze sobą istniejący stan rzeczy. 

Grupą docelową projektu socjalnego "To w rodzinie wszystko się zaczyna" są rodziny objęte wsparciem asystenta z terenu miasta i Gminy Lubsko. Uczestniczkami będzie 14 podopiecznych w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, wychowujących co najmniej jedno dziecko, objętych wsparciem asystenta rodziny w tut. Ośrodku, w których istnieją przesłanki do osłabienia więzi rodzinnych. Rodziny te, ze względu na występującą w nich złożoność problemów niewłaściwie wypełniają funkcję opiekuńczo - wychowawczą.

Głownym celem projektu jest kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców, zwiększenie kompetencji rodzicielskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celami szczegółowymi:

  • poprawa  komunikacji i funkcjonowania społecznego uczestników projektu, w tym poprawa relacji z dziećmi,
  • wzrost własnych umiejętności interpersonalnych i zawodowych,
  • pogłębienie wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, dbania o siebie,
  • umiejętne gospodarowanie budżetem domowym,
  • kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Działania polegające na reintegracji społecznej prowadzone będą w okresie od 2.11.2022 r. do 31.12.2022 r., w 2 godzinnych spotkaniach  - w listopadzie 2022 r. w każdą środę miesiąca oraz w grudniu 2022 r. w 3 pierwsze poniedziałki i ostatnią środę miesiąca, tj. łącznie planowanych jest 9 spotkań.