ObrazekOGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH

DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

      Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.

Uwaga: Pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku. 

Zakres podstawowych zadań: sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego decyduje sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.   Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej,
  • nie poszlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty: Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.  

UWAGA! Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych przyjmowane są w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty kierowanej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku, Aleja Niepodległości 2, 68-300 Lubsko. Kierownik MGOPS w Lubsku przewiduje możliwość rozmowy wstępnej przed przyjęciem kandydata na opiekuna prawnego.