Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Na podstawie Zarządzenia Nr 27/z/2022 Burmistrza Lubska z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w związku z Uchwałą NR LII/268/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku, al. Niepodległości 2. Osoby do kontaktu:

Przewodnicząca ZI
Agnieszka Wilgosz
tel. 68 457 61 86
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pn           7:30 – 17:00
wt-czw    7:30 – 15:30
pt            7:30 – 14:00
Z-ca Przewodniczącej ZI
Regina Ziane
tel. 68 457 61 87
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pn, śr, pt    8:00 – 11:00

 
po Przewodniczącej i Z-cy ZI
Magdalena Salach
tel. 68 457 61 89
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pn          7:30 – 11:00 i 15:00 - 17:00
wt-czw   7:30 – 11:00 i 15:00 - 15:30
pt           7:30 – 10:00

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W składzie grup roboczych mogą znaleźć się przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, a także kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedurę "Niebieskie Karty" może wszcząć przedstawiciel powyższych instytucji.

 

W związku z wykonywaniem powyższych zadań członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przetwarzają następujące dane osobowe:

 • osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie: imię i nazwisko, imiona rodziców, wiek, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada, informacje o stanie zdrowia, informacje o nałogach, informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o sytuacji rodzinnej, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, informacje o sytuacji mieszkaniowej;
 • innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie: imię i nazwisko, stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie, wiek, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, w przypadku dzieci – dane szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko;
 • osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących przemoc w rodzinie: imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada, stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, informacje o stanie zdrowia, informacje o nałogach, informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania;
 • osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada.

 

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia i prowadzenia procedury "Niebieskie Karty":

 

http://www.niebieskalinia.info/index.php/zadania-sluzb/424-wzory-dokumentow-do-pobrania

files/GR_wniosek_o_powoanie_GR.docx

files/GR_dziaania_czonkw.docx

Gdzie znaleźć pomoc

http://www.tarcza.lubuskie.pl/
 

Wykaz ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej
 

Dane teleadresowe:
- zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- bazy poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

- osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz realizatorów programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

Rejestr Wojewody Lubuskiego:
- jednostek specjalistycznego poradnictwa;
miejsc tymczasowego schronienia
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 

Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:
http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

 

PoMOC w przemocy

ObrazekPrzemoc w rodzinie

to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Takie rozumienie przemocy zgodnie z art. 207 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1138) nosi znamiona przestępstwa podlegającego karze pozbawienia wolności.

Definicja przemocy domowej zawiera cztery elementy, które pozwalają na odróżnienie jej od innych form zachowania (np. agresji sprzyjającej lub będącej skutkiem konfliktów): Obrazek

 • Intencjonalność działania/zaniechania sprawcy (należy wykluczyć tutaj przypadkowość zdarzeń)
 • Asymetria sił
 • Naruszenie praw lub dóbr osobistych
 • Występowanie cierpienia i szkód fizycznych lub psychicznych.

Kluczowe znaczenie w zdiagnozowaniu zjawiska przemocy w rodzinie ma nierównowaga sił występująca pomiędzy osobą doświadczającą przemocy a osobą ją stosującą, przy czym pod pojęciem tej siły należy rozumieć zarówno siłę fizyczną, jak i moc sprawczą (możliwości intelektualne i psychiczne, umiejętności społecznego wpływu, zasoby majątkowe, itp.).

W myśl art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1375), każdy kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Natomiast zgodnie z § 2 tego artykułu, instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1249), podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli  (osób upoważnionych do wszczęcia procedury) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny bądź przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. W wyniku wszczęcia podejmowane są działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, które w szczególności dotyczą:

 • zatrzymania przemocy w rodzinie;
 • podjęcia bardziej stanowczych działań wobec sprawców przemocy;
 • uporządkowane zbieranie informacji nt. sytuacji w danej rodzinie;
 • ujednolicenie dokumentacji, która może stać się materiałem dowodowym;
 • dokonanie wstępnej diagnozy i stworzenie planu pomocy;
 • uruchomienie lokalnego systemu pomocy dla rodziny i usprawnienie działań osób pomagających.
TO TYLKO MITY I STEREOTYPY !!!

W naszym społeczeństwie i kulturze można spotkać się z wieloma mylnymi sądami i opiniami na temat zjawiska przemocy:

 • przemoc występuje tylko w rodzinach z marginesu społecznego
 • przyczyną przemocy jest alkohol
 • ofiary prowokują, zasługują na przemoc
 • gdyby ofiara cierpiała to by odeszła od sprawcy
 • nie należy wtrącać się w sprawy rodzinne
 • osoby stosujące przemoc są chore psychicznie

Rzeczywistość pokazuje, że zjawisko przemocy domowej dotyka każdej warstwy społeczeństwa. Sprawcami są przeważnie osoby zdrowe, nie zawsze nadużywające alkoholu, które nie potrafią osiągnąć swoich celów niż poprzez użycie siły, często obwiniające za ten stan swoich bliskich. Osoby doświadczające przemocy mają poczucie winy, cierpią ale podporządkowują się osobie stosującej przemoc, czują się bezradne, przez co same nie są w stanie wybrnąć z tej sytuacji, dlatego tak ważne wówczas jest zainteresowanie społeczeństwa i wsparcie społeczne.

DLACZEGO POJAWIA SIĘ PRZEMOC?

Źródeł przemocy jest wiele, często są one podtrzymywane przez społeczeństwo, jak również generowane przez warunki zewnętrzne, tj.:

 • normy społeczne i kulturowe;
 • społeczną akceptację bicia i stosowania kar cielesnych wobec dzieci;
 • normę obyczajową zezwalającą, a niekiedy zachęcającą do stosowania przemocy;
 • przekonania, że jest się "panem i władcą", któremu należy się posłuch;
 • stres społeczny - bezrobocie, niskie zarobki, złe warunki mieszkaniowe prowadzące do frustracji, lęku i agresji.

Przyczyny mogą tkwić także w osobie sprawcy jako wrodzone cechy osobowości lub zdobyte w trakcie życia doświadczenia, jak również w interakcjach interpersonalnych wewnątrz rodziny objawiających się brakiem poczucia bezpieczeństwa i negatywnymi relacjami.

GDZIE ZNALEŹĆ POMOC?

Obrazek

 

Jeśli dziecku dzieje się krzywda - PORADNIK

ObrazekRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w związku z zakończeniem projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa” powstał Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy, zawierający wskazówki i porady będące jednocześnie odpowiedzią na problemy dotyczące tej problematyki zgłaszane przez policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Zachęcamy do skorzystania z opracowania. http://www.tarcza.lubuskie.pl/Aktualnosci/Jesli-dziecku-dzieje-sie-krzywda-poradnik